Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Ponad 2 mld euro na wsparcie odbudowy, zwiększenie odporności oraz różnorodności sektora kultury

W programie „Kreatywna Europa” w 2021 r. określono wspólne cele dla sektora kultury i sektora kreatywnego. Położono większy nacisk na transnarodową twórczość, obieg globalny i promocję utworów europejskich, innowacje we wszystkich sektorach oraz łatwość dostępu do finansowania dzięki wyższym wskaźnikom współfinansowania UE. Wszystkie finansowane działania i projekty powinny być wykonywane z poszanowaniem zasady równouprawnienia płci i zobowiązań UE w zakresie ochrony środowiska – zarówno na etapie projektowania jak i realizacji.

Wsparciem na etapie realizacji i dystrybucji filmów i utworów audiowizualnych cieszących się międzynarodowym zainteresowaniem, w Europie i poza nią, służy podprogram MEDIA, należący do programu „Kreatywna Europa”. Przyczynia się on do rozwoju talentów i zarządza ukierunkowanymi działaniami na rzecz zwiększenia umiejętności korzystania z mediów, pluralizmu i swobody. Program będzie nadal promował europejską różnorodność kulturową i językową.

Wśród działań objętych programem „Kreatywna Europa” znajdują się:

Program wspierania tłumaczenia dzieł literackich i rozwoju partnerstw wydawniczych;
Nagrody UE w obszarze literatury, muzyki, architektury i dziedzictwa kulturowego, a także inicjatywy na rzecz Europejskich Stolic Kultury i znaku dziedzictwa europejskiego;
Zwiększenie dostępności i obecności europejskich utworów audiowizualnych ponad platformami i ponad granicami;
Laboratorium innowacji w sektorze kreatywnym – zachęcanie do innowacyjnego podejścia do tworzenia, dystrybucji i promocji treści w różnych sektorach;
Promowanie umiejętności korzystania z mediów, pluralizmu i swobody jako europejskich wartości.