Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Światowy Dzień bez papierosa

Spożycie tytoniu jest największym możliwym do uniknięcia zagrożeniem dla zdrowia i najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci w UE, prowadzącą do niemal 700 000 zgonów rocznie. To coś więcej niż liczby. To członkowie naszych rodzin, przyjaciele, koledzy. Szczególnie niepokoi mnie fakt, że młodzi ludzie zaczynają interesować się różnymi nowymi produktami, takimi jak podgrzewane wyroby tytoniowe i e-papierosy, których sprzedaży coraz częściej towarzyszą wprowadzające w błąd oświadczenia. 29 proc. młodych Europejczyków w wieku od 15 do 24 lat pali. Ilu stosuje alternatywne produkty szkodliwe dla ich młodych płuc?

UE dokłada wszelkich starań, aby chronić obywateli przed niebezpiecznymi skutkami używania tytoniu. W dniu 20 maja wprowadzono jeden z najważniejszych środków w walce z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi – europejskie systemy identyfikowalności i zabezpieczeń wyrobów tytoniowych. Oznacza to, że wkrótce konsumenci zobaczą na opakowaniach nowe oznakowanie identyfikowalności oraz wymagane zabezpieczenia. Oznakowanie identyfikowalności umożliwi organom krajowym identyfikację i śledzenie przepływu opakowań wyrobów tytoniowych w legalnym systemie dystrybucji w UE. Ponadto zabezpieczenia umożliwią organom publicznym i obywatelom ustalenie, czy dany wyrób tytoniowy na rynku jest autentyczny czy nielegalny.

System identyfikowalności i zabezpieczeń wyrobów tytoniowych uzupełnia inne kluczowe środki przyjęte przez UE w celu zwalczania użycia tytoniu, takie jak objęcie wyrobów tytoniowych regulacjami, ograniczenie transgranicznej reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych, wspieranie państw członkowskich w tworzeniu przestrzeni wolnych od dymu tytoniowego oraz uregulowanie podatków od wyrobów tytoniowych. Ponadto opakowania wyrobów tytoniowych są obecnie opatrzone dużymi obrazkowymi ostrzeżeniami zdrowotnymi. Wprowadziliśmy również zakazy dotyczące elementów promocyjnych i wprowadzających w błąd, surowsze przepisy dotyczące składników, w tym zakaz dotyczący wyrobów aromatyzowanych od dnia 20 maja 2020 r., oraz pierwsze ramy prawne dotyczące e-papierosów. Niektóre kraje UE idą jeszcze dalej, wdrażając środki w zakresie jednolitych opakowań, a kilka innych zmierza w tym kierunku. Z dumą stwierdzam, że zrealizowaliśmy w terminie wszystkie wymogi określone w dyrektywie w sprawie wyrobów tytoniowych, w tym ustanowiliśmy system zgłaszania produktów i panel doradczy w sprawie środków aromatyzujących.

Łącznie środki te mają na celu pomóc palaczom w rzuceniu palenia lub zniechęcić konsumentów do rozpoczynania palenia. Ponieważ 93 proc. palaczy zaczyna palić przed 26 rokiem życia, szczególny nacisk kładziemy na zniechęcanie młodzieży do palenia.

Wiemy, że czynnik ryzyka związany ze stylem życia, jakim jest palenie tytoniu, prowadzi do wzrostu zachorowalności na nowotwory i choroby układu krążenia. Palenie bezpośrednio wpływa na jakość życia i średnią długość życia obywateli, a także ma negatywny wpływ na krajowe systemy opieki zdrowotnej i systemy socjalne, w tym na przyszłą siłę roboczą.

Liczę zatem na to, że państwa członkowskie pomogą nam osiągnąć wspólne cele. Potrzebujemy ścisłej kontroli wyrobów tytoniowych na wszystkich szczeblach, dlatego też przykładam szczególną wagę do silnego nadzoru rynku i egzekwowania prawa. Musimy również stawić czoła nowym wyzwaniom, takim jak nowatorskie wyroby tytoniowe. Działajmy zatem!