Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Komisja przyjmuje wniosek dotyczący kolejnego programu Erasmus 2021-2027

Program Erasmus będzie dalej propagować działania, które zwiększają wiedzę i świadomość UE, możliwości w przyszłościowych dziedzinach wiedzy, np. zmiany klimatyczne, robotyka itp. oraz lepsze zasięganie i włączanie osób o mniejszych szansach. Zwiększy się również międzynarodowy wymiar programu. Inwestowanie w ludzi, ich umiejętności i wiedzę pomoże odpowiedzieć na globalne wyzwania, utrzymać uczciwość społeczną i zwiększyć konkurencyjność Europy.

Tibor Navracsics, komisarz ds. Edukacji, kultury, młodzieży i sportu, powiedział:
"Jestem bardzo dumny z tego, że Komisja zaproponowała podwojenie budżetu programu Erasmus - jest to zdecydowanie największy wzrost w przypadku każdego programu w budżecie UE, który przedłożyliśmy, i musimy być odważni: ten program będzie wspierał wielkie ambicje, które wspieranie młodych ludzi, budowanie europejskiego obszaru edukacji i wzmacnianie tożsamości europejskiej. Wzywam państwa członkowskie i Parlament Europejski do wsparcia nas i zapewnienia, że zainwestujemy w nasze najcenniejsze zasoby: ludzi ".

***ENGLISH VERSION***

Commission adopts proposal for the next Erasmus programme 2021-2027 
On 30 May, the Commission adopted its proposal for the next Erasmus programme, with a doubling of the budget to 30 billion euros for the period 2021-2027.
Building on the success of Erasmus+, the next programme will provide learning and mobility opportunities to 12 million people, in comparison to 4 million people in the current programme. Its focus on “evolution, not revolution” means that the 'Erasmus' programme will continue to cover schools, vocational education and training, higher education and adult learning - youth and sport, but in a more streamlined manner. Building on the mid-term evaluation and stakeholder consultations, the next programme will be substantially strengthened, extended and more inclusive. It will further promote activities which foster knowledge and awareness of the EU, opportunities in forward-looking knowledge fields e.g. climate change, robotics etc. and better outreach and inclusion of people with fewer opportunities. The international dimension of the programme will also be boosted. Investing in people, their skills, and their knowledge will help respond to global challenges, maintain social fairness and drive Europe’s competitiveness.

Tibor Navracsics, Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport said:
"I am very proud that this Commission has proposed to double the budget for Erasmus – this is by far the biggest increase for any programme in the EU budget we have tabled. And we need to be bold: this programme will support the big ambitions we have for empowering young people, building a European Education Area and strengthening European identity. I call on Member States and the European Parliament to support us and make sure we invest in our most precious resource: people".