Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Redukcja emisji CO2 do 2030 roku!

Przed 2020 rokiem, Komisja Europejska powinna przedstawić plany dotyczące wprowadzenia rzeczywistego testu emisji CO2 na drogach.

Społeczne efekty dekarbonizacji:

Posłowie zdają sobie sprawę, że społecznie akceptowalne i zrównoważone przejście do mobilności bezemisyjnej wymaga zmian w całym łańcuchu wartości w sektorze motoryzacyjnym, co może mieć negatywne skutki społeczne. UE powinna zatem pomagać pracownikom sektora w uczeniu się nowych umiejętności i realokacji, zwłaszcza w regionach i społecznościach najbardziej dotkniętych transformacją.

Emisje podczas cyklu życia:

W swoim sprawozdaniu, które ma przygotować w 2022 roku, Komisja Europejska powinna rozważyć ocenę emisji CO2 wytwarzanego przez pojazdy ciężarowe o dużej ładowności w trakcie ich pełnego cyklu życia oraz zaproponować, jeśli okaże się to konieczne, obowiązek sprawozdawczy dla producentów.

Kolejne kroki:

Parlament przyjął stanowisko 373 głosami za, przy 285 głosach przeciw i 16 wstrzymujących się. Posłowie do PE rozpoczną teraz negocjacje z Radą.

Więcej informacji:

Przyjęty tekst dostępny będzie tutaj (14.11.2018)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Ścieżka proceduralna:
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0143(COD)&l=EN

Briefing Biura Analiz PE:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628268/EPRS_BRI(2018)628268_EN.pdf