Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Przydatne linki

Kategoria: Podstawowe informacje UE
Jak uzyskać dofinansowanie z UE? - przewodnik dla początkujących
Budżet UE: mity i fakty
Waluta Euro  
Kanał Komisji Europejskej – EUTube - na portalu You Tube
Europa 2020
Pełna lista podziału Komisji Europejskiej na wydziały i służby
Streszczenia prawodawstwa UE
Konsultacje otwarte
Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
Dziennik urzędowy Unii Europejskiej
Podstawowe informacje o UE
Historia UE
Fakty i liczby dotyczące instytucji UE
Lista Członków aktualnej Komisji
Odnośniki do stron 27 Państw Członkowskich
Pieniądze i UE informacja o budżecie UE

Kategoria: Polityka UE
Rolnictwo, rybołówstwo i żywność
Akcja "Klimat"
Działania interdyscyplinarne
Kultura, edukacja i młodzież
Gospodarka, finanse, podatki
Zatrudnienie i prawa socjalne
Energia i zasoby naturalne
Środowisko, konsumenci i zdrowie
Polityka zagraniczna UE
Sprawiedliwość i prawa obywateli
Regiony i rozwój lokalny
Nauka i technologia
Transport i podróże

Przewodnik po Europie – portalu UE
Jak szukać informacji na stronie UE
UE w skrócie
UE Bookshop
Serwis audiowizualny
Eurostat
EUR-Lex
Europe Direct
EU Press Room
SOLVIT

Kategoria: Instytucje UE
Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny
Komitet Regionów
Europejski Bank Inwestycyjny
Europejski Fundusz Inwestycyjny
Urząd Publikacji UE
Agencje UE: agencje i organy zdecentralizowane UE
Parlament Europejski
Parlament Europejski, Biuro informacyjne w Polsce
Rada Unii Europejskiej
Komisja Europejska
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Europejski Trybunał Obrachunkowy
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Europejski Inspektor Ochrony Danych
Europejski Bank Centralny

Kategoria: Ministerstwa
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Kategoria: NGO
NGO-portal organizacji pozarządowych
Departament Pożytku Publicznego
Partnerstwo na Rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Kategoria: Przedsiębiorczość i innowacje
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Portal Innowacji
Krajowa Izba Gospodarcza
Enterprise Europe Network
Business Centre Club
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Portal Promocji Eksportu

Kategoria: Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
Eksporterzy regionu kujawsko-pomorskiego
Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora w Toruniu
Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Kategoria: Kultura
Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury
Międzynarodowe Centrum Kultury
Narodowe Centrum Kultury
Culture.pl
LabforCulture.org
European Cultural Foundation
The European League of Institutes of the Arts
European Forum for the Arts and Heritage

Kategoria: Kariera po europejsku
Stwórz swoje europejskie CV
Transfer zasiłku dla bezrobotnych
Jeśli nie znajdziesz pracy
Prawo do świadczeń
Dostęp do miejsc pracy w sektorze publicznym
Kwalifikacje wymagane do zatrudnienia
Podatki
Pozwolenie na pracę
Transgraniczny przepływ pracowników
Oddelegowanie za granicę
Rozszerzenie UE – przepisy przejściowe
Praca w instytucjach UE
Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)
Aktualne oferty pracy
Oferty pracy tymczasowej
Informacja o pracy jako tłumacz
Europejskie Biuro Selekcji Kadr
Europejska strona programu EUROPASS
Krajowe Centrum EUROPASS
EURES – Europejski Portal Mobilności Zawodowej
EURES Polska – Sieć Europejskich Ofert Pracy
Kreatywność i Innowacje- europejski rok 2009
Twoja Europa – studia, praca i życie w innym państwie UE

Kategoria: Edukacja i badania
PLOTEUS – Portal o Możliwościach kształcenia w Europie
Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców
Polski Portal dla Mobilnych Naukowców
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Socrates- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr – Krajowa Instytucja Wspomagająca, Fundacja „Fundusz Współpracy”
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Interklasa – Polski Portal Edukacyjny
CORDIS- Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju
e-learning Europa
European Schoolnet

Kategoria: Obywatele
Prawa Podstawowe
Pobyt i przemieszczanie się 
Prawa wyborcze 
Skargi i wnioski 
Ochrona konsularna 
Przeciwdziałanie dyskryminacji 
Prawo umów 
Równość płci 
Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych 
Ankiety i badania poruszające tematy dotyczące obywatela UE
Europa Diary 
 
Kategoria: Niepełnosprawni
Niepełnosprawni
 
Kategoria: Media
Aktualne wiadomości  na portalu Europa. 
Highlights: możliwość śledzenia najważniejszych wiadomości z podziałem na tematy i miesiące 
Press releases: oświadczenia prasowe Komisji 
What’s New in Europe: wiadomości z instytucji UE 
Calendar of events: wszystkie nadchodzące wydarzenia związane z UE 
Audiovisual resources: aktualne nagrania, zdjęcia i pliki audiowizualne 
Press contacts: dane kontaktowe przedstawicieli prasowych wszystkich instytucji UE 
Information on press facilities: wszystko co musisz wiedzieć o akredytacjach, transmisjach i listach mailingowych