Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Komisja uruchamia nowy 10-letni plan wspierania Romów w UE

Wiceprzewodnicząca ds. wartości i przejrzystości, Věra Jourová, powiedziała: „Mówiąc krótko, w ciągu ostatnich dziesięciu lat nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, by wesprzeć ludność romską w UE. Nie ma dla tego usprawiedliwienia. Wielu Romów nadal doświadcza dyskryminacji i rasizmu. Nie możemy tego akceptować. Dziś ponownie podejmujemy starania na rzecz naprawy tej sytuacji, wyznaczając jasne cele i ponownie zobowiązując się do wprowadzenia rzeczywistych zmian w ciągu następnej dekady”.

Komisarz ds. równości, Helena Dalli, dodała: „Aby Unia Europejska stała się prawdziwą Unią równości, musimy zadbać o to, by miliony Romów były traktowane jednakowo, były włączone w ramach społeczeństwa i by mogły uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym bez wyjątków. Mając na uwadze cele określone dzisiaj w ramach strategicznych, oczekujemy, że do 2030 r. uda się osiągnąć rzeczywiste postępy na drodze do Europy, w której Romowie są traktowani jako część różnorodności naszej Unii, uczestniczą w naszych społeczeństwach i mają wszelkie możliwości wniesienia wkładu w życie polityczne, społeczne i gospodarcze w UE, a także czerpania z niego korzyści”.

Chociaż celem jest zapewnienie pełnego równouprawnienia, Komisja zaproponowała cele minimalne do 2030 r., w oparciu o postępy poczynione w odniesieniu do poprzednich ram. Obejmują one m.in.:

zmniejszenie liczby Romów, którzy doświadczają dyskryminacji, o co najmniej połowę;
podwojenie liczby Romów, którzy oficjalnie zgłaszają dyskryminację, której doświadczyli;
ograniczenie luki ubóstwa między Romami a ogółem społeczeństwa o co najmniej połowę;
zmniejszenie o co najmniej połowę luki w udziale we wczesnej edukacji;
zmniejszenie odsetka dzieci romskich uczęszczających do segregujących szkół podstawowych o co najmniej połowę w państwach członkowskich o licznej społeczności romskiej;
ograniczenie nierówności w dziedzinie zatrudnienia i luki w zatrudnieniu między kobietami a mężczyznami o co najmniej połowę;
zmniejszenie o co najmniej połowę różnicy w oczekiwanej długości życia;
ograniczenie różnic w deprywacji mieszkaniowej o co najmniej jedną trzecią;
zapewnienie dostępu do wody wodociągowej co najmniej 95 proc. Romów.
Aby osiągnąć te cele, państwa członkowskie muszą wdrożyć odpowiednie strategie polityczne. Komisja przedstawia wytyczne dla państw członkowskich i sporządziła wykaz środków, które państwa członkowskie powinny wprowadzić w celu przyspieszenia postępów na drodze do zapewnienia równouprawnienia, włączenia społecznego i udziału Romów. Wytyczne i środki obejmują m.in. opracowanie systemów wsparcia dla romskich ofiar dyskryminacji, kampanie podnoszące świadomość w szkołach, wspieranie wiedzy finansowej, promowanie zatrudnienia Romów w instytucjach publicznych oraz poprawę dostępu romskich kobiet do badań lekarskich wysokiej jakości, badań przesiewowych i usług z zakresu planowania rodziny.

Dalsze działania

Komisja wzywa państwa członkowskie do przedłożenia krajowych strategii do września 2021 r. oraz do składania sprawozdań z ich wdrażania co dwa lata. Komisja będzie monitorować postępy w realizacji celów do 2030 r., korzystając z wyników badań przeprowadzonych przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz informacji przekazywanych przez społeczeństwo obywatelskie. Przeprowadzona zostanie również dogłębna ocena śródokresowa nowego 10-letniego planu w całości.

Kontekst

Wprawdzie w kwestii równouprawnienia Romów w UE nastąpiła pewna poprawa – głównie w dziedzinie edukacji – Europa ma jeszcze wiele do zrobienia, by zapewnić obywatelom romskim prawdziwą równość. Utrzymuje się marginalizacja, a wielu Romów w życiu codziennym nadal boryka się z nieproporcjonalną dyskryminacją, antycyganizmem i wykluczeniem społeczno-ekonomicznym.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1813