Logo Centrum Pratnerstwo Wschodnie

Słowacja obejmuje stery w Radzie UE

Nasi południowi sąsiedzi objęli stery w Radzie UE. Do końca 2016 roku Słowacja sprawować będzie prezydencję, w ramach której skupi się na czterech priorytetowych obszarach tematycznych:

  1. Europa silna gospodarczo,
  2. nowoczesny jednolity rynek,
  3. zrównoważona polityka na rzecz migracji i azylu,
  4. Europa zaangażowana globalnie.

W tle priorytetów słowackiej prezydencji stoją z kolei trzy ważne zasady:

  • osiąganie wymiernych rezultatów (wskazanie obywatelom UE, że wspólne projekty europejskie mają praktyczny wpływ na poprawę jakości życia),
  • przeciwdziałanie rozdrobnieniu (ściślejsza współpraca państw członkowskich UE w ramach jednolitego rynku, a przez to przybliżanie UE obywatelom),
  • koncentracja na obywatelach (odnowienie wiary obywateli UE we wspólny projekt europejski).

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o ciągłość programu UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Musi więc być uczciwym i bezstronnym mediatorem.

Więcej informacji:
Oficjalna strona słowackiej prezydencji w Radzie UE
Strona Rady Unii Europejskiej